Regulamin gabinetu logopedycznego

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem mojego gabinetu logopedycznego. Zasady te zostały stworzone, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort zarówno dla pacjentów, jak i dla mnie jako terapeuty. Regulamin zawiera informacje na temat zasad rezerwacji i odwoływania wizyt, płatności oraz zachowania podczas terapii. Przeczytanie i zrozumienie regulaminu jest niezbędne do korzystania z usług gabinetu.

Kobieta i dziecko


REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 1. Pracownia Logopedyczna świadczy zajęcia o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym, według aktualnej oferty, która dostępna jest w gabinecie. Gabinet zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty oraz zmiany cen za poszczególne zajęcia z 14 dniowym wyprzedzeniem.

 2. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w wymiarze 45 minut (terapia oraz konsultacja z rodzicem). W szczególnych przypadkach czas trwania zajęć dopasowany jest indywidualnie do możliwości Dziecka i jest uzgadniany z Rodzicem/Opiekunem podczas spotkania diagnostycznego.

 3. Koszt zajęć za terapię logopedyczną wynosi 110 zł (dodatkowe zabiegi w trakcie zajęć takie jak elektrostymulacja, masaż logopedyczny oraz kinesiotaping wykonywane są w cenie zajęć).

 4. W zajęciach logopedycznych mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe.

 5. Każde zajęcia mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego Dziecka. Rodzic/Opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności Dziecka na zajęciach logopedycznych.

 6. Jeśli istnieje taka konieczność, jest możliwość przełożenia zajęć jednorazowo lub na stałe na inny dzień lub godzinę (w miarę wolnych terminów).

 7. Za zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty nie będzie pobierana opłata. Terapeuta zobowiązany jest do powiadomienia o odwołaniu zajęć nie później niż do 2 godzin w dniu zaplanowanych zajęć. Specjalista jest zobowiązany do zaproponowania innego terminu, w którym zajęcia mogą zostać odrobione.

 8. Opłaty za zajęcia można dokonywać gotówką, kartą, przelewem lub blikiem na podany numer konta – 76 1240 4315 1111 0011 2971 3383 BANK PEKAO

 9. Na prośbę Rodzica/ Opiekuna istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić na początku miesiąca, którego będzie ona dotyczyć. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć wszystkie niezbędne do wystawienia faktury dane.

 10. Rodzic/ Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wygodnego stroju na zajęcia oraz obuwia na zmianę (szczególnie w okresie jesienno- zimowym).

 11. Rodzic/ Opiekun zobowiązany jest do systematycznej pracy z Dzieckiem w domu, według zaleceń specjalisty. Rodzic lub Opiekun ponosi wszelką odpowiedzialność za brak postępów w terapii w sytuacji, gdy nie wykonuje zalecanych ćwiczeń w domu.

 12. Rodzic lub Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty udzielonych na piśmie lub ustnie. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

 13. Specjalista ma prawo zrezygnować z prowadzenia zajęć w przypadku niestosowania się do zaleceń lub dużej absencji pacjenta.

 14. W uzasadnionych przypadkach logopeda może prosić Rodzica/Opiekuna o wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych lub konsultacji (fizjoterapeuta, osteopatia, laryngolog, audiolog, foniatra, ortodonta, neurolog, pedagog, psycholog) niezbędnych do prowadzenia dalszej skutecznej terapii.

 15. Rodzic/ Opiekun może nieodpłatnie odwołać w miesiącu 1 spotkanie. Odwołania zajęć należy dokonać nie później niż do godziny 8.00

 16. Kolejne odwołane zajęcia lub zajęcia odwołanie później niż 1 dzień, będą obciążone całością kwoty należnej za zajęcia.

 17. Spóźnienie Pacjenta na zajęcia nie powoduje wydłużenia czasu trwania zajęć, ani obniżenia ich ceny.

 18. Opiekun/ Rodzic może przebywać na sali w trakcie trwania zajęć, jednak specjalista może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.

 19. Rodzice/ Opiekunowie mają prawo zwrócić się do specjalisty z prośbą o pomoc, w przypadku pojawiających się wątpliwości.

 20. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przekazania logopedzie wszelkiej posiadanej wiedzy dotyczącej stanu zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

 21. Rodzic/ Opiekun dobrowolnie akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

 

RODO PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA IZABELA ZIAJA -KAŁUŻA

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Kalex Izabela Ziaja -Kałuża, 43-600 Jaworzno NIP 6443267277

2. W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, w tym „dane wrażliwe”, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej w formie pisemnej zgody.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 13 r.ż., zgodę na ich przetwarzanie wyraża przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun małoletniego.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć logopedycznych.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z klientami w zakresie diagnozy logopedycznej/terapii logopedycznej/konsultacji.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów (pkt. 6), w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

9. Po realizacji celów, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, a następnie zostaną bezpowrotnie zniszczone.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane te dotyczą jak też jej przedstawicielowi ustawowemu/prawnemu opiekunowi przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy (art. 17 ust. 1 RODO*):

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będącej podstawą ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy (art. 18 ust. 1 RODO):

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).
f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia zajęć logopedycznych. W przypadku odmowy podania niezbędnych danych osobowych, zajęcia nie odbędą się.

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z niniejszą polityką przetwarzania danych osobowych, której zapisy są dla mnie jasne i czytelne.

Oświadczam, iż swoje dane osobowe podaję w sposób dobrowolny/Oświadczam, iż dane osobowe dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym podaję w sposób dobrowolny. (niewłaściwe skreślić)

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie/Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. (niewłaściwe skreślić)